image

ออกแบบสื่อห้องเรียนชุมชน

ที่มาของการทำห้องเรียนชุมชนบ้านคอกวัว เกิดจากการเห็นคุณค่าความสำคัญของเรื่องราว พื้นที่ ที่อยู่ในชุมชนจึงเกิดกระบวนการสำรวจชุมชนแล้วเห็นต้นทุนบ้านตัวเอง เพื่อทำเส้นทางปั่นเรียนรู้ชุมชน และปักหมุดห้องเรียนชุมชนเป็นพื้นที่เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนโดยครูภูมิปัญญาเป็นคนออกแบบสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนตนเอง สร้างความร่วมมือกับครูภูมิปัญญา ชวนพัฒนาออกแบบห้องเรียนร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือ 3 ส. (สื่อสาร สร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วม) และร่วมให้นิยามห้องเรียนร่วมกันคือ ห้องเรียนชุมชนบ้านคอกวัว เป็น ห้องเรียนที่สร้างปัญญา สร้างคุณค่าให้กับเด็กเยาวชนและคนในชุมชน ได้เรียนรู้ สืบสานสร้างสรรค์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร ขนม อาชีพ สุขภาพ สื่อศิลปะพื้นบ้าน ผ่านตัวบุคคลในชุมชน พื้นที่สร้างสรรค์ และกระบวนการมีส่วนร่วมลงมือทำกับครูภูมิปัญญา