รูปภาพ

โรงเรียนมารีย์วิทยา โคราชในอดีต ภาพก่อนปี พ.ศ.2529

ภาพจาก - หนังสือ อนุสรณ์ 30 ปี โรงเรียนมารีย์วิทยา ปี พ.ศ.2499 - 2529