รูปภาพ

อาคารชุณหะวัณ (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา)

ภาพจาก - bpp.go.th